Studija Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Javne konzultacije otvorene do 16.rujna 2015.godine

Studija Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020.
Strukturni i investicijski fondovi

Otvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).
Na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr dostupni su za pregled nacrt programskog dokumenta za Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020., nacrt studije Strateške procjene utjecaja na okoliš s aneksima, ne-tehnički sažetak Izvješća o okolišu na hrvatskom jeziku, te upitnik. Budući da se radi o programu prekogranične suradnje, konzultacije se obavljaju na engleskom jeziku, a detalje istih možete pronaći ovdje: http://www.strukturnifondovi.hr/do-16-rujna-2015-javne-konzultacije-o-studiji-strateske-procjene-utjecaja-na-okolis-za-program-prekogranicne-suradnje-italija-hrvatska-2014-2020

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

Podijeli
li
0