Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva

HAMAG BICRO i Grad Zagreb potiču ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva.

Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva
Grb grada Zagreba

OTVORENI JAVNI POZIV prema Programu poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva


Opis

Cilj je poticanje ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva od strane prihvatljivih ulagača radi daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge koja ima tržišni potencijal na međunarodnom tržištu.

Povećanje vlasničkog kapitala u okviru ovog Programa podrazumijeva povećanje temeljnog (upisanog) kapitala i/ili kapitalnih rezervi, pri čemu se povećanje vrši isključivo uplatom u novcu i mora iznositi najmanje 50.000,00 kn. Povećanje vlasničkog kapitala mora se izvršiti najkasnije u roku od 3 mjeseca od datuma potpisivanja Ugovora, a najkasnije do 01. prosinca 2015. godine.

Korisnik kojem je dodijeljena potpora u okviru ovoga Programa ne smije isplaćivati dobit niti davati pozajmice u razdoblju od dvije godine od dana isplate potpore, sukladno Ugovoru.
HAMAG-BICRO može najviše dva puta dodijeliti potporu istom Korisniku prema ovom Javnom pozivu. U slučaju ponovne prijave Korisnika kojemu je već odobrena bespovratna potpora, uzet će se u obzir i uspješnost ostvarivanja ciljeva navedenih u Zahtjevu za dodjeljivanje potpore na temelju kojega je prvi put dodijeljena bespovratna potpora.
Grad Zagreb će samostalno odlučiti hoće li Korisniku, kojem je HAMAG-BICRO odobrio svoju bespovratnu potporu, dodijeliti dodatnu potporu.
Najviši iznos pojedinačno odobrene potpore prema ovom Javnom pozivu ne može premašiti iznos povećanja vlasničkog kapitala Korisnika od strane ulagača.


Kome je potpora namijenjena?

Javni poziv je namijenjen trgovačkim društvima – mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva koja imaju sjedište na području Grada Zagreba i imaju podmirene obveze prema Gradu Zagrebu. Grad Zagreb će za pojedinog Korisnika sudjelovati s dodatnom potporom u iznosu od 50% potpore koju mu dodjeli HAMAG-BICRO, pod uvjetima i rokovima isplate kao i HAMAG-BICRO.

Uvjeti za podnošenje prijave

Opći uvjeti – prijavitelji imaju sjedište na području Grada Zagreba, imaju ekonomski opravdano ulaganje, registrirani su unutar perioda od 5 godina do datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivali dobit vlasnicima, njima i njihovim pojedinačnim vlasnicima nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznenih djela

Potpore male vrijednosti – prijavitelji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti, ukoliko su iste dobili (izuzetak su potpore za koje još nije nastupio ili istekao rok za pravdanje).

Financijski uvjeti – prijavitelji imaju u cijelosti podmirene obveze prema državi i Gradu, njihovi pojedinačni vlasnici i vlasnički i upravljački povezane osobe imaju podmirene obveze prema državi, nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije, njihovi pojedinačni vlasnici nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije, žiro račun im nije neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci.

U okviru ovog programa neće se odobravati potpore za subjekte malog gospodarstva koji spadaju u slijedeće kategorije djelatnosti:


•ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,
•kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,
•izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi stanovanja/prodaje,
•izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi iznajmljivanja
•trgovina,
•benzinske postaje,
•proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda,
•prodajni i servisni auto saloni,
•primarne poljoprivredne djelatnosti i
•ostale aktivnosti definirane važećim propisima o potporama male vrijednosti.

Prihvatljivi ulagači su: poslovni anđeli, sindikati poslovnih anđela, korporativni ulagači, fondovi poduzetničkog kapitala i ostale fizičke osobe.

Prihvatljivi ulagači moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

Opći uvjeti – udio Ulagača u vlasničkoj strukturi Korisnika u trenutku podnošenja prvog zahtjeva za dodjeljivanje potpore ne prelazi 25%; njima i njihovim pojedinačnim vlasnicima nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela

Financijski uvjeti – imaju podmirene obveze prema državi i gradu Zagrebu, nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije, njihovi pojedinačni vlasnici nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije i žiro račun im nije neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci.

Prihvatljivi izvori financiranja: svi javni izvori, uključujući i sredstva iz strukturnih i investicijskih fondova EU, kapitalizacija prethodno danih vlasničkih pozajmica podnositelju zahtjeva i ulaganja u stvarima i pravima.

Prihvatljivi troškovi
Troškovi navedeni u prijavi moraju biti u izravnoj vezi s projektom/inovacijom za koju se dodjeljuje bespovratna potpora, a ocjenu prihvatljivosti donosi isključivo HAMAG-BICRO.

Obvezna dokumentacija:


•ispunjen Zahtjev za dodjeljivanje potpore,
•ispunjene izjave o korištenim potporama male vrijednosti Korisnika,
•ažuran službeni dokument iz kojeg je vidljivo stanje udjela u temeljnom kapitalu Korisnika u trenutku podnošenja prijave,
•skupne izjave Korisnika i Ulagača,
•potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi za Korisnika (ne starija od 30 dana do datuma podnošenja prijave) i
•godišnji financijski izvještaji za Društva koja su osnovana prije 2015. godine.

Podnositelji prijave koji su potpisali Ugovor moraju prije isplate bespovratne potpore dostaviti:


•dokaz o izvršenom povećanju vlasničkog kapitala od strane Ulagača koji je supotpisnik Ugovora i
•novi društveni ili dioničarski ugovor Korisnika (ili dodatak društvenom ili dioničarskom ugovoru) u kojem je vidljiva promjena vlasničkog kapitala.

Detaljne informacije o javnom pozivu možete pronaći na web stranicama HAMAG-BICRO:

Javni poziv
Nadopuna 1
Nadopuna 2

Podijeli
li
0