Održana 9. sjednica Povjerenstva Vlade za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva

Održana 9. sjednica Povjerenstva Vlade za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva
Povjerenstvo za IHG Vlade RH

Dana 23. travnja 2015. u Vladi Republike Hrvatske održana je 9. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva. Sudjelovalo je 18 institucija članica Povjerenstva - predstavnici 8 ministarstava, Ureda predsjednika Vlade, AIK-a, CEI-ja HAMAG BICRO-a, HBOR-a, HNB-a, 4 poslovna udruženja (HGK, HIZ, HOK, HUP) i Ekonomskog instituta Zagreb te Državnog zavoda za statistiku. Sjednicu je vodio Joško Klisović, koordinator Povjerenstva i zamjenik  ministrice vanjskih i europskih poslova.

Povjerenstvo je razmotrilo i verificiralo postignuća u provedbi 10 mjera Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015. predviđenih za 1. tromjesečje 2015. godine.

Mjera 1.4. Uvesti usluge savjetovanja za izvoznike

Nakon opsežnih konzultacija HBOR-a sa svim drugim institucijama koje sudjeluju u davanju informacija i usmjeravanju hrvatskih izvoznika, HBOR je definirao model organizacije, potrebnu internu podršku i resurse, procjenu troškova i model financiranja pružanja usluga te plan promidžbe. Usluge savjetovanja izvoznicima bit će dostupne u jesen 2015. godine.

Mjera 2.1.7. Podrška velikim izvoznicima kroz dokapitalizaciju HBOR-a

Mjera je provedena sukladno mogućnostima i ograničenjima Zakona o HBOR-u. U 2014. je izvršena dokapitalizacija u iznosu od 350.000.000,00 kuna. U proračunu RH za 2015. osigurana su po zakonu maksimalno moguća sredstva u iznosu od 532.892.800,00 kuna.

Mjera 2.3. Staviti naglasak na strateška izvozna tržišta i strateške izvozne grane

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova definiralo je okvirni popis od 30-ak prioritetnih tržišta temeljem ispitivanja interesa hrvatskih izvoznika koje je u 2014. godini provela HGK, mišljenja HIZ i HUP te procjene diplomatskih misija i konzularnih predstavništava RH u inozemstvu. Pri definiranju popisa uzete su obzir i aktualna trgovinska razmjena te projekcije rasta stranih tržišta. Za strateške izvozne grane uzete su ključne industrijske djelatnosti iz Industrijske strategije RH.

Preciznija slika, posebice u smislu uparivanja pojedinih tržišta i gospodarskih grana, bit će dobivena po dovršetku izrade 'Makroekonomske studije razvoja hrvatskoj izvoza' (mjera 2.2.4), koja će sadržavati i trgovinsku specijalizaciju i komparativne prednosti izvoza.

Mjera 2.4.3. Inicirati zajedničko pokretanje tehnoloških parkova od strane javnog i privatnog sektora temeljem analiza dosadašnjih iskustava

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u postupku je izrade Pravilnika o znanstveno-tehnologijskim parkovima kojim će se definirati kriteriji za stjecanje statusa znanstveno–tehnologijskog parka te definirati postupak praćenja i evaluacije njihova rada, a na temelju tih kriterija provodit će se akreditacija i re-akreditacija postojećih znanstveno-tehnologijskih parkova. Spomenuti Pravilnik će uključivati i kriterij vidljivosti, a MZOS će na svojim Internet stranicama omogućiti pregled infrastrukture, uključujući kapacitete i usluge u okviru parkova. Sve informacije vezane uz proces informiranja i animiranja hrvatskih izvoznika za sudjelovanje u znanstveno-tehnološkim parkovima bit će javno dostupne.

Sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture, za čiju je provedbu nadležno Ministarstvo poduzetništva i obrta, znanstveno-tehnološki parkovi predstavljaju jedan od oblika poduzetničkih potpornih institucija. U okviru prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., MINPO je predvidjelo jačanje razvoja poduzetničke infrastrukture i to kroz potpore za naprednu poduzetničku poslovnu infrastrukturu u iznosu od 532.000.000,00 kuna te potpore za razvoj poduzetničkih poslovnih vještina odnosno savjetodavne usluge kroz poduzetničke institucije u iznosu od 326.800.000,00 kuna (uključujući znanstveno-tehnološke parkove kao jedan od oblika poduzetničkih potpornih institucija).

Mjera 2.4.4. Napraviti analizu stanja i dugoročnu makroekonomsku analizu razvoja hrvatskoga izvoza

Analiza je segmentirana na četiri dijela: izvozni trendovi i pokazatelji, struktura obilježja hrvatskog izvoza, trgovinska specijalizacija i komparativne prednosti te izravni i neizravni učinci izvoza za hrvatsko gospodarstvo. Prema najavi HBOR-a, analiza bi trebala biti gotova tijekom II. tromjesečja 2015.

Mjera 3.2.2. Unaprijediti proces izrade natječajne dokumentacije za javne projekte

Zakon o javnoj nabavi (stupio na snagu 1. siječnja 2012.) naručiteljima u javnom sektoru omogućava da dokumentaciju za nadmetanja izrade u skladu s principima korisnosti, transparentnosti, tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, zabrane diskriminacije i razmjernosti, uz uvažavanje zahtjeva ekonomičnog trošenja sredstava za javnu nabavu.

Ministarstvo gospodarstva razvilo je model kojim će javnim poduzećima predložiti da redovito, pravovremeno i transparentno komuniciraju svoje planove zainteresiranoj javnosti.

Mjera  3.3.1. Napraviti sveobuhvatnu bazu mehanizama EU-a za podršku izvozu u inozemstvu te započeti njihovo korištenje

Članstvom u Europskoj uniji Hrvatskoj su stavljeni na raspolaganje EU programi i instrumenti podrške izvoznicima, posebice u nastupu na tržištima izvan Europske unije. Sljedeći mehanizmi stoje na raspolaganju hrvatskim izvoznicima: MAT-timovi za pristup tržištu; MADB – baza za pristup tržištu;  EU poslovni centri; EEN – Europska poduzetnička mreža. Sve će informacije o njima biti objedinjene na stranicama gospodarske diplomacije MVEP i mrežnom portalu za izvoznike.

Mjera 3.3.2. Izraditi i provesti plan korištenja ostalih multilateralnih organizacija za podršku izvozu

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izradilo je pregled korištenja relevantnih međunarodnih multilateralnih organizacija za osiguranje prilika za hrvatske izvoznike. Osim mogućnosti za uspostavljanje kontakta i suradnje na specijaliziranim međunarodnim forumima, hrvatskim tvrtkama dane su smjernice uključivanja u redovite postupke javne nabave niza međunarodnih organizacija. Organiziraju se i prigodna informativna događanja i seminari na ovu temu, a sve će navedene informacije na odgovarajući način biti predstavljene i dostupne na stranicama gospodarske diplomacije MVEP i mrežnom portalu za izvoznike.

Mjera 3.4.3. Izrada pregleda ostalih domaćih administrativnih barijera i prijedloga za njihovo ukidanje

Na stranicama mrežnog portala za izvoznike te web-stranicama Gospodarske diplomacije MVEP, otvorena je mogućnost direktne komunikacije s hrvatskim izvoznicima, preko koje će isti moći upućivati svoje upite, odnosno sustav informirati o administrativnim barijerama koje utječu na njihovo poslovanje. Povjerenstvo također putem svojih institucija-članica na kvartalnoj osnovi prikuplja informacije o administrativnim barijerama s kojima se izvoznici susreću u zemlji i za koje institucije-članice predlažu (uz prijedlog rješenja) poduzimanje koraka od strane Povjerenstva u svrhu njihovog ukidanja. Do sada prikupljene barijere Povjerenstvo će prije svoje sljedeće sjednice proučiti i raspraviti na radnoj razini.  

Mjera 3.4.4. Prikupljanje informacija o trgovinskim i administrativnim barijerama te djelovanje s partnerima na EU razini

Predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova mjesečno sudjeluju na sastancima Savjetodavnog odbora za pristup tržištu - radnog tijela EU čiji je osnovni cilj utvrđivanje i rješavanje uočenih trgovinskih prepreka za europska gospodarstva na tržištima trećih zemalja. Za potrebe njihovog praćenja, EU je izradila bazu podataka koja sadrži informacije o administrativnim, carinskim, sanitarnim, fitosanitarnim, te drugim preprekama. Od siječnja 2014. godine predstavnici MVEP sudjelovali su na 13 sastanaka ovog odbora, putem kojeg su riješene dvije trgovinske prepreke važne za RH, konkretno u BiH i Crnoj Gori.

Povjerenstvo putem svojih institucija-članica na kvartalnoj osnovi prikuplja informacije o administrativnim barijerama s kojima se izvoznici susreću u inozemstvu i za koje institucije-članice predlažu (uz prijedlog rješenja) poduzimanje koraka od strane Povjerenstva u svrhu poticanja njihovog ukidanja kroz suradnju s partnerima na EU razini. Do sada prikupljene barijere Povjerenstvo će prije svoje sljedeće sjednice proučiti i raspraviti na radnoj razini.

Povjerenstvo je pod drugom točkom dnevnog reda razmotrilo pregled ukupnog izvršenja mjera iz Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015. te potvrdilo tekst dva odgovarajuća izvješća koje je u tu svrhu pripremilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Povjerenstvo će Izvješće o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva u 2014. i 2015. godini te Izvješće Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva o provedbi Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015. sljedeći tjedan uputiti na razmatranje Savjetu Povjerenstva te zatim Vladi Republike Hrvatske na usvajanje, sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva te Poslovniku o načinu provedbe Akcijskog plana podrške izvozu 2014.-2015.

Povjerenstvo će kroz daljnje mjerenje indikatora provedbe na kvartalnoj osnovi nastaviti kontrolirati provedbu svih mjera, koja je po svojoj prirodi trajna, a posebna će pažnja biti pridana mjerama koje su prepoznate kao posebno strukturno izazovne.

Ekonomski institut Zagreb održao je za članove Povjerenstva prezentaciju o istraživanju „Makroekonomska analiza izvozne konkurentnosti prehrambene industrije RH“.

Akcijski plan dostupan je za preuzimanje na:

http://www.mvep.hr/files/file/2014/140508-ap-podrske-izvozu-2014-2015.pdf

http://www.mvep.hr/files/file/2014/140508-prilog-1_ap-podrske-izvozu-2014-2015.pdf

Podijeli
li
0