Nacionalni program reformi 2017.

Do početka 2017. provedeno je oko 200 mjera za olakšanje poslovanja:

 • liberalizacija tržišta usluga provedena je u većini sektora koji su u domeni primjene EU Direktive o uslugama (porezno savjetništvo, revizija, računovodstvo, auto škole, arhitekti, inženjeri, graditeljstvo, pogrebništvo, posredovanje u prometu nekretnina, trgovina, muzeji i dr.) potaknuvši konkurenciju na unutarnjem tržištu EU kroz preko 50 mjera i regulatornih prilagodbi EU pravilima o slobodi tržišta usluga
 • provedeno je preko 20 mjera administrativnog rasterećenja gospodarstva slijedom primjene SCM metodologije u području reforme javne nabave te sektora trgovine i posredovanja u prometu nekretnina
 • provedeno je preko 60 mjera smanjenja i ukidanja neporeznih davanja, što je donijelo parafiskalno rasterećenje od preko 700 milijuna kuna
 • provedena je porezna reforma usmjerena i na određenu razinu administrativnih rasterećenja poduzetnika
 • reforma tržišta rada omogućila je djelomičnu fleksibilizaciju tržišta
 • pojednostavljen je stečajni postupak.

 

U siječnju 2017. donesen je paket reformskih akata za poslovnu klimu:

 1. Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva
 2. Zaključak o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za smanjenje i ukidanje neporeznih davanja

 

1. Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva

Vezano uz Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva, tablicom u nastavku daje se prikaz rezultata SCM mjerenja i rasterećenja u 8 izmjerenih područja u kojima je izmjereno 5 milijardi kuna administrativnih troškova. Akcijskim planom su utvrđene i mjere za liberalizaciju tržišta usluga.

Rezultati SCM mjerenja i ciljana rasterećenja po područjima

Trenutni administrativni trošak područja (kuna)

Iznos administrativnog rasterećenja 2017. (ušteda u kunama)

Administrativno rasterećenje

Ukupno opterećenje i rasterećenje

5.061.290.184

1.492.504.435

30%

Udio u vrijednosti BDP-a

1,5%

0,4%

 

1. Otvaranje d.o.o./j.d.o.o. (zajedno):

60.267.708

45.639.540

76%

1.a. Otvaranje d.o.o.

38.996.556

27.643.677

71%

1.b. Otvaranje j.d.o.o.

21.271.152

17.995.863

85%

2. Otvaranje obrta

7.143.820

2.916.542

41%

3. Sanitarni i zdravstveni uvjeti

219.481.474

97.463.134

44%

4. Energetska učinkovitost u gradnji

47.618.755

9.287.542

20%

5. Trgovina

73.968.980

24.287.098

33%

6. Posredovanje u prometu nekretnina

11.215.864

2.368.411

21%

7. Zaštita na radu

4.378.916.371

1.268.969.047

29%

8. Javna nabava

262.677.212

41.573.121

16%

 

Započela je međuresorna provedba mjera iz Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva s krajnjim rokom do kraja 2017., a prve mjere uključuju:

•       pojednostavljenje evidencija radnog vremena

•       oslobađanje članova uprave i izvršnih direktora trgovačkog društva od obveze da sami sebi blokiraju račun pri Financijskoj agenciji (FINA) ako si ne isplate plaću na vrijeme

•       ukidanje obveze pečata kod pokretanja posla

•       upravne pristojbe se po izboru mogu platiti elektronički, bez obveze kupnje državnih biljega

•       početak procesa oslobađanja od obveze ishođenja izvatka iz sudskog i obrtnog registra

•       sniženje cijena ispita za agente za posredovanje u prometu nekretnina za 25%

•       uvode se e-dozvole za trgovce i pružatelje usluga, čime se administrativni trošak i vrijeme za ispunjavanje formalnosti skraćuje za barem 70%

•       ukidanje ograničenja broja novoosnovanih autoškola po pojedinoj županiji ovisno o procjeni države, odnosno slobodno osnivanje auto škola prema tržišnim uvjetima

•       deregulacija minimalne cijene nastavnog sata u autoškoli

•       ukidanje vremenskog ograničenja trajanja ovlaštenja revizora

•       ukidanje obveze da većina članova revizorskog društva moraju aktivno znati hrvatski jezik

•       priznanje istovrijednog osiguranja revizora od profesionalne odgovornosti iz druge države EU

•       dogovoreno ukidanje minimalne fiksne tarife za izvansudske odvjetničke usluge pravnog savjetovanja i davanja mišljenja te ukidanje ograničenja marketinga odvjetnika

 

2. Zaključak o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • započet je proces razvoja cjelovitog i jednostavnog rješenja za brzu i elektroničku registraciju poslovnog nastana.
 • Registracija obrta je već dostupna elektronički
 • ostvarivanje prava poslovnog nastana bit će administrativno jednostavno i elektronički dostupno, bez papira, pečata i javnobilježničke ovjere
 • započet je proces razvoja jednostavnog rješenja za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužnih djelatnosti. Putem Jedinstvene kontaktne točke www.psc.hr pružateljima usluga je omogućeno da obrasce i dokumente mogu slati nadležnim tijelima elektroničkom poštom, bez papirologije. Do kraja 2017. razvit će se i brze e-usluge integrirane u sustav državne informacijske infrastrukture koje štede barem 70% administrativnih troškova pristupa tržištu. Time se provodi administrativno pojednostavljenje u okviru liberalizacije tržišta usluga.

 

3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za smanjenje i ukidanje neporeznih davanja

Predložen je prvi inicijalni set mjera za daljnje smanjenje i ukidanje neporeznih davanja koje, pored ostalih, uključuju:

•       ukidanje upravnih pristojbi na središnjoj državnoj razini

•       smanjenje obrtničkog doprinosa (obzirom na povećanje osobnog odbitka)

•       oslobađanje IT sektora i dijela drugih sektora od plaćanja turističke članarine

•       smanjenje naknade za opće korisne funkcije šuma

•       smanjenje naknada u zaštiti na radu

•       smanjenje cijena ispita i članarina za revizore i porezne savjetnike

 

Reforma javne nabave

Provedena je zakonodavna reforma javne nabave. Novo zakonodavno rješenje ostvarilo je uštedu gospodarstvu za 42 milijuna kuna. Mjere rasterećenja uključuju:

•       smanjenje administrativnih troškova kroz uvođenje e-nabave

•       uvedena je ekonomski najpovoljnija ponuda kao ravnoteža cijene i kvalitete, što dugoročno donosi uštede naručiteljima

•       uvodi se partnerstvo za inovacije kao nova vrsta postupka javne nabave u cilju razvoja i nabave inovativne robe, radova ili usluga

•       uvodi se dinamički sustav nabave i e-katalog

•       uvodi se obveza prethodnog savjetovanja s gospodarskim subjektima o dokumentaciji kod javnih radova te usluga i roba velike vrijednosti

•       jedinstveni žalbeni rok od 10 dana ubrzava postupak

•       smanjen iznos žalbene naknade

•       fiksna žalbena naknada na dokumentaciju za nadmetanje od 5.000 kuna

•       nema više upravne pristojba od 70 kuna za žalbe

•       smanjenje visine jamstva za ozbiljnost ponude s 5 na 3%

•       visina jamstva za uredno izvršenje ugovora može iznositi najviše 10% vrijednosti sklopljenog ugovora

Izvor: : Nacionalni program reformi 2017

Podijeli
li
0