Kako se registrirati za e-Trošarinu?

izvor: www.carina.hr

Kako se registrirati za e-Trošarinu?
Carina - novosti

Carinska uprava objavila je HODOGRAM POSTUPANJA GOSPODARSTVENIKA KOD REGISTRACIJE ZA KORIŠTENJE USLUGE e-Trošarine.

Koraci su sljedeći:

1. Upis u Registar trošarinskih obveznika (upisuje se podnošenjem obrasca PUR nadležnom carinskom uredu; Prilog 14 Pravilnika o trošarinama (obrazac dostupan na linku: http://www.carina.hr/Dokumenti/Propisi.aspx?i=13) – već prethodno registrirani obveznici se ne trebaju ponovno registrirati, odnosno upisati u Registar trošarinskih obveznika (sama prijava u Registar trošarinskih obveznika se ne obavlja elektroničkim putem);

2. Registrirati se u G2B sustavu Carinske uprave, pri čemu se gospodarstvenik može:

sam se registrirati u G2B sustav Carinske uprave, koristeći prethodno pribavljeni pristupni i potpisni digitalni certifikat koji izdaje FINA, kako bi se moglo pristupiti aplikaciji e-Trošarine – ako, dakle, gospodarstvenik sam podnosi trošarinske obrasce, odnosno obrasce posebnih poreza elektroničkim putem;

ili

opunomoćiti knjigovodstveni servis (dostavom obrasca punomoći nadležnom Carinskom uredu) –ako, dakle, gospodarstvenik želi da knjigovodstveni servis u njegovo ime i za njegov račun podnosi trošarinske obrasce, odnosno obrasce posebnih poreza elektroničkim putem(obrazac punomoći i pojašnjenja su dostupna na linku: http://www.carina.hr/Carina/eTrosarine.aspx, odnosno u dokumentima pod naslovom: Zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika i Zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika-obrazac punomoći).

Dakle, u slučaju kada trošarinski obveznik ne podnosi sam trošarinske obrasce, odnosno obrasce posebnih poreza, već u njegovo ime i za njegov račun to čini knjigovodstveni servis, tada će knjigovodstveni servis pristupiti registraciji u G2B sustav Carinske uprave.

Knjigovodstveni servis će se registrirati u G2B servis sa svojim podacima i svojim certifikatom (u ovom slučaju gospodarstvenici ne trebaju digitalne certifikate), a u samoj aplikaciji će mu se prikazati lista opunomoćitelja za koje je dostavio obrazac punomoći nadležnom carinskom uredu.

____________________

Ako gospodarstvenik već posluje sa Poreznom upravom ili HZMO-om elektroničkim putem i posjeduje digitalni certifikat (pristupni i potpisni) izdan od FINA-e, isti mu je valjan i za poslovanje s Carinskom upravom.

Registraciji u G2B sustav trošarinski obveznik pristupa nakon upisa u Registar trošarinskih obveznika, i to na način da putem Internetske stranice Carinske uprave (http://www.carina.hr/e_carina/G2B.aspx), ispuni prijavu gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine, gdje popunjava Obrazac prijave i učitava digitalni certifikat.

Bitno je naglasiti da je prilikom popunjavanja obrasca prijave potrebno označiti kvačicom da se gospodarstvenik registrira za uslugu e-Trošarine.

Po završetku prijave gospodarstvenik je dužan ispisati popunjeni obrazac, isti ovjeriti potpisom i pečatom bilo gdje na obrascu te ovjereni obrazac dostaviti fax-om na broj 01/6511-889.

Kada se postupak registracije gospodarskog subjekta u G2B sustavu provede, gospodarstvenik koji je podnio prijavu biti će putem e-mail poruke obaviješten da je registracija uspješno provedena.

Nakon registracije potrebno je pristupiti administraciji korisnika usluga e-Carine gdje će gospodarstvenik navesti podatke o osobi koja će koristiti usluge e-Carine, odnosno podnositi trošarinske obrasce, odnosno obrasce posebnih poreza putem aplikacije e-Trošarine.

Podijeli
li
0