Hrvatski izvoznici održali 22. skupštinu

Hrvatski izvoznici održali 22. skupštinu
22. skupština HIZ-a

Udruga Hrvatski izvoznici održala je u četvrtak, 24. veljače 2022.g., od 12.00 sati, svoju dvadesetdrugu po redu Skupštinu Udruge.

Na redovnoj 22. skupštini HIZ-a usvojene su sa svim danim glasovima nazočnih članova Udruge  Izmjene i dopune Statuta Hrvatskih izvoznika, a koje glase:

1. U Čl. 10 se dodaje alineja:

Osniva trgovačka društva, kojima je osnovna djelatnost vezana za potrebe i poslovanje HIZ-a i članova HIZ-a

2. Čl. 19 st 7 u drugoj rečenica se briše „Upravni odbor je dužan sazvati“ i umjesto toga se dodaje „predsjedavajući Skupštine određuje termin nove sjednice Skupštine“ pa ta odredba sada glasi „predsjedavajući Skupštine određuje termin nove sjednice Skupštine, koja se ima održati u roku od sedam dana i na kojoj se može donijeti pravovaljana odluka većinom glasova nazočnih članova Skupštine“

3. U Čl. 21. st 3 u drugoj i trećoj rečenici se briše „elektronskim“. U drugoj rečenici se dodaje tekst: „putem maila ili putem internetske platforme“.

U trećoj rečenici se dodaje slijedeći tekst: „Ukoliko članovi Skupštine imaju dodatni materijal za diskusiju po objavljenim točkama dnevnog reda, šalju ga mailom u Tajništvo, koji onda taj materijal dostavlja članovima Skupštine, prije same sjednice. Glasovanje se vrši email-om, a broj tako prispjelih glasova se smatra brojem nazočnih članova Skupštine“ pa te rečenice sada glase: „Za slučaj izvanrednih okolnosti, Skupština se može održati i putem mail-a ili putem internetske platforme, na način da se materijal s točkama dnevnog reda i prijedlozima odluka, unaprijed pošalje članovima Skupštine. Ukoliko članovi Skupštine imaju dodatni materijal za diskusiju po objavljenim točkama dnevnog reda, šalju ga email-om u Tajništvo a, koje onda taj materijal dostavlja članovima Skupštine, prije same sjednice. Glasovanje se vrši email-om, a broj tako prispjelih glasova se smatra brojem nazočnih članova Skupštine.„

U Čl. 21. st 5 se dodaje sklop „definira način rada Skupštine (fizičkim prisustvom članova Skupštine, putem email-a ili putem internetske platforme)“ pa taj st. sada glasi: „Upravni odbor saziva Skupštinu, definira način rada Skupštine (fizičkim prisustvom članova Skupštine, putem e-maila ili putem internetske platforme) i priprema dnevni red Skupštine. Predsjedništvo predlaže sastav radnog predsjedništva Skupštini. Poziv za Skupštinu objavljuje se na web stranici HIZ-a sedam dana prije zasjedanja Skupštine.“

U Čl. 21. st 6 se elektronskim putem zamjenjuje email-om pa sada glasi: „Svim članovima HIZ-a, u skladu s odlukom Predsjedništva, dostavlja se mailom materijal vezan uz dnevni red Skupštine, potreban za raspravu i odlučivanje kako bi svi članovi mogli dati svoje primjedbe i prijedloge u određenom roku prije održavanja Skupštine.

4. U Čl. 22. Upravni odbor - dodaje se alineja:

„-       donosi odluke o osnivanju trgovačkih društva, sukladno članku 10., a na prijedlog Predsjedništva“

 5. U čl. 24 st 2 ispred platforme bi dodala „internetske“ i u nastavku „putem email-a“ pa st sada glasi: „Upravni odbor se redovito sastaje najmanje jednom godišnje, a prema potrebi i češće. Sjednice Upravnog odbora mogu se održavati u fizičkoj prisutnosti, putem internetske platforme ili putem email-a.“

U st 4 se briše telefax.

Dodaje se st 5 koji glasi: „Kada je sazvana sjednica Upravnog odbora putem email-a ili putem internetske platforme,  materijali s točkama dnevnog reda i prijedlozima odluka, unaprijed se šalju članovima Upravnog odbora. Ukoliko članovi Upravnog odbora imaju dodatni materijal za diskusiju po objavljenim točkama dnevnog reda, šalju ga email-om na HIZ, koji onda taj materijal dostavlja članovima Upravnog odbora, prije same sjednice. Glasovanje se vrši email-om, a broj tako prispjelih glasova se smatra brojem nazočnih članova Upravnog odbora. O rezultatima se članovi Upravnog odbora obavještavaju isti dan.“

 6. U čl. 25. iza st. 1 dodaju se novi stavci 2 i 3 koji glase: „Sjednice Predsjedništva održavaju se u fizičkoj prisutnosti, a u slučaju izvanrednih okolnosti ili hitne potrebe mogu se održati i putem internetske platforme ili putem email-a. Kada je sazvana sjednicu Predsjedništva putem email-a ili putem internetske platforme, materijali s točkama dnevnog reda i prijedlozima odluka, unaprijed se šalju članovima Predsjedništva. Ukoliko članovi Predsjedništva imaju dodatni materijal za diskusiju po objavljenim točkama dnevnog reda, šalju ga email-om u Tajništvo, koji onda taj materijal dostavlja  ostalim članovima, prije same sjednice. Glasovanje se vrši email-om a broj tako prispjelih glasova se smatra brojem nazočnih članova Predsjedništva. O rezultatima se članovi Predsjedništva obavještavaju isti dan.“

U Čl.25. st 2 postaje st 4 i u njemu se pod Predsjedništvo dodaje alineja:

-        „ predlaže Upravnom odboru osnivanje trgovačkih društva, sukladno članku 10. Statuta

-        nakon što dobije pozitivnu odluku Upravnog Odbora o osnivanju Društva, donosi odluku o imenovanju i statusu direktora trgovačkog društva, predlaže Upravnom odboru osnivanje trgovačkih društva, sukladno članku 10.“

Skupština HIZ-a je jednoglasno usvojila i Izvješće Predsjednika o radu udruge u 2021. godini te Financijsko izvješće udruge za 2021.g.

Podijeli
li
0