Kombinirana nomeklatura

Izvor: www.carina.hr

KOMBINIRANA NOMENKLATURA

Člankom 1. Uredbe Vijeća (EEC) broj 2658/87 propisano je da će Komisija uspostaviti nomenklaturu robe, pod nazivom „Kombinirana nomenklatura“ (engl. Combined nomenclature, CN), koja u isto vrijeme pokriva zahtjeve Zajedničke carinske tarife, vanjsko-trgovinske statistike Zajednice i drugih politika Zajednice koje se primjenjuju u trgovini s trećim zemljama.

Nadalje je utvrđeno kako će se tako uspostavljena nomenklatura sastojati od:

–        nomenklature Harmoniziranog sustava (HS),

–        daljnju podjele nomenklature HS-a za potrebe Zajednice, koju se naziva KN podbrojevi;

–        uvodnih odredbi, dodatnih napomena uz odsjeke i poglavlje i fusnota vezanih uz KN podbrojeve.

Člankom 3. Uredbe definirana je klasifikacija (nomenklatura) robe. Podbrojevi Kombinirane nomenklature imaju osmeroznamenkastu tarifnu oznaku, od kojih:

–        prvih šest znamenaka predstavlja tarifne brojeve i podbrojeve iz nomenklature Harmoniziranog sustava, a

–        sedma i osma znamenka identificira podbrojeve Kombinirane nomenklature. Ako tarifni broj ili podbroj Harmoniziranog sustava nije dalje podijeljen za potrebe Zajednice, na mjestu sedme i osme znamenke biti će „00“.

Zbog potrebe provedbe specifičnih mjera Zajednice pri uvozu (npr. zajedničke agrarne, trgovinske i drugih politika, ugovora o povlaštenim trgovinskim režimima itd.), podbrojevi Kombinirane nomenklature mogu biti dalje podijeljeni na TARIC podbrojeve. Oni su označeni devetom i desetom znamenkom koje zajedno s osmeroznamenkastim KN oznakom čine TARIC oznaku. U slučaju kada ne postoji daljnja TARIC podjela, deveta i deseta znamenka biti će „00“.

Iznimno, za potrebe primjene specifičnih mjera Zajednice koje nisu uopće, ili nisu u potpunosti kodirane na razini devete i desete znamenke, mogu se koristiti i dodatne TARIC oznake od četiri alfa-numerička znaka.

Kombinirana nomenklatura je prikazana u aneksu I Uredbe, kojim se osim nomenklature utvrđuju i:

–        dodatne statističke jedinice mjere, ako je to potrebno. Ako dodatna jedinica mjere ne postoji, u odgovarajućem stupcu u Kombiniranoj nomenklaturi stoji znak „–“.

–        konvencionalne stope carine, što su stope carine prema obvezujućem rasporedu utvrđenom u pregovorima između EU i WTO;

–        autonomne stope carine, što su autonomno (jednostrano) donesene stope carine. Ako su niže od konvencionalnih, ove su stope također prikazane u Kombiniranoj nomenklaturi i to u fusnotama

Člankom 12. Uredbe propisano je da će Komisija svake godine usvojiti i objaviti kompletnu Kombiniranu nomenklaturu, zajedno sa svim stopama carine sukladno članku 1. koje su rezultat mjera usvojenih od strane Vijeća ili Komisije. Tako usvojena Uredba se objavljuje u Službenom glasniku (Official Journal) najkasnije do 31. listopada, s primjenom od 1. siječnja sljedeće godine.

Kombinirana nomenklatura za 2013. godinu donesena je Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 927/2012 od 9. listopada 2012. godine i objavljena je u Službenom glasniku L304/12 od 31. listopada 2012. godine.

Podijeli
li
0