Novosti u tehničkom zakonodavstvu

Novosti u tehničkom zakonodavstvu u Europskoj uniji koje započinju s primjenom u 2020.g. odnose se na slijedeće:

Uredba (EU) 2019/515 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008 - primjenjuje se od 19. travnja 2020

•Delegirane direktiva Komisije оd 16. studenoga 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za:

- olovo u dielektričnoj keramici u određenim kondenzatorima (EU) 2019/169

- olovo u dielektričnim keramičkim materijalima na bazi olovnog cirkonata-titanata (PZT) u određenim kondenzatorima (EU) 2019/170

- kadmij i njegove spojeve u električnim kontaktima (EU) 2019/171

- olovo u lemovima za kompletiranje održivog električnog kontakta između poluvodičke pločice i nosača u integriranom krugu „flip chip” sklopova (EU) 2019/172

- olovo i kadmij u tiskarskim tintama za nanašanje emajla na staklo (EU) 2019/173

- olovo vezano u kristalnom staklu kako je definirano u Direktivi 69/493/EEZ (EU) 2019/174

- olovni oksid u friti za brtvljenje koja se koristi za izradu prozorskih sklopova za određene laserske cijevi (EU) 2019/175

- u površinskoj prevlaci tijela određenih dioda (EU) 2019/176

- olovo kao aktivatora u fluorescentnom prahu žarulja s izbijanjem koje sadržavaju luminiscentni materijal (EU) 2019/177

          Stupa na snagu 1. ožujka 2020.

•Delegirane direktive Komisije оd 8. kolovoza 2019. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za:

- bis(2-etilheksil)-ftalat (DEHP) u određenim gumenim komponentama  koje se upotrebljavaju u sustavima motora (EU) 2019/1845

- olovo u lemovima koji se upotrebljavaju u određenim motorima s  unutarnjim izgaranjem (EU) 2019/1846

•         Stupa na snagu 30. travnja 2020.
Podijeli
li
0